مرکزروانشناسی و مشاورهدرلینگن

 

آماده ارائه خدمات مشاورهزیربرایافرادی که به فارسی و دری صحبت می کنندمی باشد:

پریشانی، ناامنی، نگرانی و کشمکش

1.وقتی در جستجوی مشاوربرایچگونگیرفتار با کودکتان می باشید.(مشاورهتربیتی)

2.وقتی در خانواده دچارمشکل و بحران هستید.(مشاوره خانواده)

3.وقتی نیاز به گفتگو درباره استرسها و دلنگرانیهایتان داریدو می خواهیداز آنهاخلاصی

یابید.

فرشته افسرکارشناسروانشناسی

درروزهایزیر با شماره تلفن 05914021 قابل دسترس می باشند:

سه شنبه هااز ساعت 15:00 تا 16:00

جمعه ها از ساعت11:00 تا 12:00

در اینروزهاخانم افسر درخواست شما را می نویسد و یک وقت برای مشاوره شخصیبه

شما داده می شود.

آدرس:

Psychologisches Beratungszentrum

Bernd-Rosemeyer-Straße 4

49808 Lingen (Ems)

 

شماهمچنین باید بدانید:

-مقدم شمابه مرکز مشاورهبدون وابستگیبه سن، موقعیت خانوادگی ومذهبهمیشه

گرامی است.

-تمام خدمات مشاوره در این مرکز رایگان می باشد. و هزینههاتوسطLandkreis

Emsland و Bistum Osnabrück متقبل شده است.

-اعتماد شما پایه و اساس کار ما است.

-خانم افسر و تمامکارکنانبه وظیفه قانونی محرمانه بودناطلاعات شمامتعهدو موظف

هستند.

 

Psychologisches Beratungszentrum in Lingen

 

Für Menschen, die Persisch (Farsi, Dari) sprechen, bieten wir Beratung

in folgenden Situationen an:

  • Unsicherheiten, Sorgen oder Konflikte
  • im Umgang mit Ihren Kindern (Erziehungsberatung)
  • in Ehe und Familie (Familienberatung)
  • in ihrem eigenen Leben, in dem Sie sich vielleicht allein fühlen, sich etwas vom Herzen reden und neue Möglichkeiten entdecken wollen (Lebensberatung).

Frau Fereshteh Afsar
(BA Psychologie)

ist zu den folgenden Zeiten
unter der Telefonnummer
0591/4021 zu erreichen:

Dienstag von 15.00 – 16.00 Uhr

Freitag von 11.00 – 12.00 Uhr.

In diesen Zeiten nimmt Frau Afsar Ihre Anliegen auf und vereinbart mit Ihnen Termine für persönliche Beratungsgespräche.

 

Sie finden uns:

Psychologisches Beratungszentrum

Bernd-Rosemeyer-Straße 4

49808 Lingen (Ems)


Was Sie noch wissen sollten:

  • Sie sind uns willkommen unabhängig von Alter, Geschlecht, Familienstand, Lebensform oder Religion.
  • Frau Afsar und alle Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht.
  • Unsere Beratung ist für Sie kostenlos. Sie wird vom Landkreis Emsland und vom Bistum Osnabrück getragen.